Du er her: Hjem > Om Sydfyns Kulturforening > Vedtægter

Vedtægter

 • 1. Navn og hjemsted 

Stk. 1. Foreningens navn er Sydfyns Kulturforening.

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Svendborg Kommune og kontoret er beliggende der, hvor bestyrelsen til enhver tid bestemmer det.

 • 2. Formål

Stk. 1. Sydfyns Kulturforening har som almennyttigt formål at bringe kunst og kultur i al sin mangfoldighed til store og små borgere i det sydfynske område. Vi vil skabe mulighed for at "kunsten kan vaske støvet af vores dagligdags liv", så den livgivende kraft i kunst og kultur bliver tilgængelige for så mange som muligt, både som betragtere og som medskabere.

Stk. 2. Overskud fra aktiviteter må udelukkende anvendes til almennyttige formål.  

 • 3. Medlemmer

Stk. 1. Alle, der sympatiserer med foreningens formål kan blive medlem. Medlemskab opnås ved indmeldelse via foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til foreningens formand.

Stk. 2. Bestyrelsen afgør evt. tvivlsspørgsmål i forhold til medlemskab, og fører en liste over medlemmer.

Stk. 3. For at deltage i foreningens generalforsamling med stemmeret, skal man have betalt kontingent.

Stk. 4. For at være gyldigt medlem skal man have betalt det kontingent, der er fastlagt på den seneste generalforsamling. Et medlemskab gælder et år fra betalingsdagen. 

 • 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal.

Stk. 3. Generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varselindkaldt via foreningens hjemmeside, Facebook og mails til registrerede medlemmer.

Stk. 4. Alle foreningens medlemmer er møde- og stemmeberettigede. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være Sydfyns Kulturforening i hænde senest 10 dage før mødet.

Stk. 6. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 7. Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent og stemmetællere samt godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 5. Beslutning om kontingent.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og revisor
 8.  Eventuelt

Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer. De vælges for en 2-årig periode således at der hvert år mindst vælges 2 medlemmer.

Der vælges 1 suppleant for et år.

Bestyrelsen kan være selvsupplerende mellem generalforsamlingerne.

En revisor vælges for 2 år ad gangen.

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Kan afholdes hvis bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes hvis mindst ⅔ af medlemmerne ønsker det. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel og afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

 • 6. Foreningens daglige ledelse og tegningsret.     
 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.  
 3. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 4. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.
 • 7. Økonomi, regnskab, revision

Stk. 1. Foreningens økonomiske midler til de formålsbestemte aktiviteter fremskaffes ved medlemskontingenter samt fra donationer, bevillinger og tilskud fra det offentlige, diverse fonde og virksomheder.

Stk. 2. Regnskabet, som bestyrelsen er ansvarlig for, følger kalenderåret og bliver fremlagt for den ordinære generalforsamling efter at være revideret af den valgte revisor.

 

 • 8. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 • 9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen kan give formand, kasserer eller andre personer eneprokura til foreningens bankkonto.

Stk. 3. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan involvere personer uden for bestyrelsen og overdrage opgaver til dem, ligesom bestyrelsen kan ansætte lønnet hjælp, såfremt det skønnes nødvendigt.

 • 10. Foreningens opløsning

Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på 2 på hinanden følgende  generalforsamlinger.

Stk. 2. Til foreningens opløsning kræves det at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Stk. 3. Foreningens evt. kapital skal videregives til kulturelle aktiviteter, der er almennyttige.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2020

Submenu

Tak for støtten fra Fynske Bank !

støtter os bl.a. med materiel.

Vores logo er tegnet af Mai-Britt Schultz og kreeret af Graflab

Samarbejdspartnere:

sART danseteater, Peder Most Garden, 
B&U teatret, 
Svbg. Musikskole, Svbg. Bibliotek,
Svbg. Forsamlingshus.
Vor Frue Kirke.
Sangcenter Sydfyn
Oure Skolerne


Vi er støttet af:
Blomster på Strøget

Konnerup Chokolade

Svendborg Event

Lolks frugtplantage (æblemost)

Svendborg Event

 

Svendborgs byvåben

 ,


 

 

Tak for støtten fra Fynske Bank !

støtter os bl.a. med materiel.

Vores logo er tegnet af Mai-Britt Schultz og kreeret af Graflab

Samarbejdspartnere:

sART danseteater, Peder Most Garden, 
B&U teatret, 
Svbg. Musikskole, Svbg. Bibliotek,
Svbg. Forsamlingshus.
Vor Frue Kirke.
Sangcenter Sydfyn
Oure Skolerne


Vi er støttet af:
Blomster på Strøget

Konnerup Chokolade

Svendborg Event

Lolks frugtplantage (æblemost)

Svendborg Event

 

Svendborgs byvåben

 ,