Du er her: Hjem > Om Sydfyns Kulturforening > Vedtægter > Referater

Referater

Referat fra generalforsamling i SKF den 6/6 2021 kl. 16 på Frederiksøen.

1. Valg af ordstyrer. Fin Thygesen
2. Valg af referent og stemmetællere samt godkendelse af dagsorden
* Referent: Sonja Schulte
* Stemmetællere: Marie Snede og Josefine Ottesen
3. Formandens beretning.
* Blev taget til efterrening
4. Årsregnskab fremlægges til godkendelse.
* Regnskabet, der udviste et overskud på 1.885 kr blev godkendt.
5. Beslutning om kontingent.
* Kontingentet er fortsat 50kr/år.
6.  Indkomne forslag.
Ingen
7.  Valg af bestyrelse og revisor
* Sonja Schulte, Marie Snede og Fin Thygesen blev genvalgt for en 2-årig periode.
* Josefine Ottesen blev valgt for en et år.
* Holger Matzen blev valgt i 2020 og var ikke på valg.
8. Eventuelt
Foreningen har pt 19 medlemmer.


1. Valg af ordstyrer: Peter Ørting

2. Valg af referent og stemmetællere samt godkendelse af dagsorden.

Referent Fin Thygesen. Stemmetællere: Bente Brynnum og Sonja Schulte.

Et nyt punkt 8: Kommende ideer og aktiviteter.

3. Formandens beretning taget til efterretning.

Der er et ønske om, at bestyrelsen informerer medlemmerne oftere for at involvere dem. Det kan ske via nyhedsbreve.

4. Årsregnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet blev godkendt.

5. Beslutning om kontingent. Kontingentet blev fastsat til 50kr. årligt.

6. Indkomne forslag.

Forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Forslager er følgende:

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Sydfyns Kulturforening har som almennyttigt formål at bringe kunst og kultur i al sin mangfoldighed til store og små borgere i det sydfynske område. Vi vil skabe mulighed for at "kunsten kan vaske støvet af vores dagligdags liv", så den livgivende kraft i kunst og kultur bliver tilgængelige for så mange som muligt, både som betragtere og som medskabere.

Stk. 2. Foreningen samarbejder med Svendborg Forsamlingshus om at skabe en kulturel platform, hvor der kan koordineres, understøttes og udvikles samskabende kulturelle arrangementer, der retter sig mod en bred kreds af brugere.

Følgende stk. 3 bliver stk 2.

Stk. 3. Overskud fra aktiviteter må udelukkende anvendes til almennyttige formål.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Alle,der sympatiserer med foreningens formål der har ydet en frivillig, gratis indsats i forbindelse med Kulturforeningens aktiviteter kan blive medlem. Det samme gælder personer, der har ydet gaver eller donationer samt medlemmer af arbejdsgrupper, der er nedsat af bestyrelsen. Medlemskab opnås ved indmeldelse via foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til foreningens formand.

Stk. 2. Bestyrelsen afgør evt. tvivlsspørgsmål i forhold til medlemskab, og fører en liste over medlemmer.

Stk. 3. Medlemmer skal For at deltage i foreningens generalforsamling med stemmeret, skal man have betalt kontingent. og være registreret som medlem. mindst 4 uger før en generalforsamling.

Stk. 4. For at være gyldigt medlem skal man have betalt det kontingent, der er fastlagt på den seneste generalforsamling. Et medlemskab gælder et år fra betalingsdagen.

7. Valg af bestyrelse og revisor

* Bente Brynnum, Peter Ørting og Marie Hauberg blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.

* Josefine Ottesen blev valgt som suppleant for et år.

* Holger Matzen blev valgt som revisor for 2 år.

8. Kommende ideer og aktiviteter.

Der blev orienteret om SKFs deltagelse i forbindelse med Landsstævne 2021.

Inviteret af Kulturelt Samråd til at deltage på overlevering af ”DIT TORV” hvor der nu er fast dato: 15.maj fra kl.15-17 

9. Eventuelt


Referat fra generalforsamling i Sydfyns Kulturforening den 20/3-2019 kl. 19 i Work2gether i Tinghuset, Tinghusgade 43.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer. Peter Ørting blev valgt.
 2. Valg af referent og stemmetællere samt godkendels af dagsordenen. Fin Thygesen valgt til referent. På grund af det overskuelige fremmøde valgtes ingen stemmetællere.
 3. Formandens beretning blev taget til efterretning.
 4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. Regnskabet blev godkendt. Kassereren gennemgik også et regnskab for Lysparaden, der blev afholdt den 1/2-19. Den gav et lille underskud.
 5. Beslutning om kontingent. Fastsættes til kr. 50 pr. år og gælder fra 1. april til 31. marts året efter.
 6. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse og revisor
 8. Der vælges 4-6 bestyrelsesmedlemmer.

                   Fin Thygesen og Marie Snede blev genvalgt for 2 år.
                  Sonja Schulte blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 2 år.
   Der vælges 1 suppleant hvert år. Josefine Ottesen blev valgt.
              Valg af revisor for 2 år. Jan Schønemann er ikke på valg.

9 Eventuelt

* Foreningen har planer om at deltage i / lave en Midsommerparade og / eller evt. en Allerhelgensprade i 2020. I den forbindelse skal der bygges dukker i løbet af 2020. Dukkerne kan evt. indgå i f m DGIs Landsstævne i 2021.

Ref. Fin Thygesen                 


Beslutningsreferat af konstituerende styregruppemøde d.10.juni 2019 på Harders

Tilstede: Sonja S.; Bente B.; Marie S.V.; Marie H.; Josefine O.; Fin T. og Peter Ø.

Dagsordenspunkter:

1  Hvad skal vi? Hvad har vi lyst til at gå i gang med?

2  De næste skridt...

3  Konstituering af bestyrelsen

4  Kommunikation til medlemmerne - Nyhedsbrev

5  DGI-Landsstævnet

6  Økonomi

7  Meddelelser

8  Næste møde

9  Evt.

 

Ad 1. Der er ultimo maj kommet tilbagemelding med Nej-Tak fra DGI om forslaget til i fællesskab at afvikle et stort totalteater-projekt med inspiration, musik m.m. fra “Fjeren & Rosen” i forbindelse med Landsstævnet i Svendborg de første dage i juli 2021.

Så SKF har ingen “forpligtelser” og samarbejdsløfter med nogen de kommende 1-2 år. Banen er fri...

 

Ad 2.    De næste skridt…

Vi tog derfor en runde på hvad vi hver især har lyst til at engagere os i og arbejde med den kommende sæson.

Flere ville gerne arbejde med dukker og parade; gerne noget med en sammenbindende historie og en mere fokuseret målgruppeindsats blev også nævnt.

Konklusionen blev:

 1. En lille parade, måske til Alle Helgensaften eller -dag (søndag d.3.11.2019). 2 xMarie + Sonja laver oplæg herom til næste møde.
 2. Sommeraktiviteter 1 uges tid i 2020 på Torvet for børn og familier. Bente tænker videre, overvejer samarbejdsmuligheder og laver lille oplæg.

Ad 3. Vi konstituerede os i enighed på følgende måde:

Formand: Marie Snede Villumsen

Næstformand: Marie Hauberg

Kasserer: Fin Thygesen

Ad 4. FT og PØ laver udkast til info-brev med seneste nyt til foreningens medlemmer, der sendes ud før sommerferien pr. mail til alle på adresselisten. Inkl. skriv om kontingentindbetalinger for perioden (1.4.19 - 31.3.20)

Sendes også til JO, der - evt. i let redigeret form - får den lagt på Facebook.

Ad 5.    Landsstævnet i Svendborg juli 2021 og evt. SKF-aktiviteter

DGI har meddelt afslag til et evt. fælles totalteaterprojekt med følgende begrundelser:.

Forestillingen passer ikke ind i konceptet for L2021.

L2021 er i forvejen fyldt op med store arrangementer på stadion, i Ollerup og i bycentrum.

L2021 er primært en idrætsfestival, medens kulturen(musik) er tilstede i mange spots.

L2021 har allerede udnyttet alle hjørner og kanter af budgettet, så DGI og Kommunen har ingen mulighed for at løfte projektet økonomisk.

Den nævnte opbygning med mange scener/plateauer giver tekniske og afviklingsmæssige udfordringer for alle andre arrangementer og generalprøver på stævnestadion.

Det er ikke realistisk at få deltagerne til at forpligte sig til at være en del af et totalteater.

 

På den baggrund skrinlægger SKF nu projektideen som en del af L2021, og Josefine svarer Nej-tak på foreningens vegne til et foreslået møde, hvor vi kunne have drøftet deres argumentation yderligere. Andre parter har vist interesse for evt. - i et andet regi - at producere “Fjeren & Rosen” som totalteater. JO fortsætter den dialog.

Ad. 6.  Økonomi

FT gav følgende overblik:

Kassebeholdningen var pr.31.12.2018 (dvs. før vi afviklede og havde omkostninger til Kyndelmisseparaden) på i alt 75.771 kr.

Selve paraden endte med et underskud på 3.046, som vi søgte om dækning for i Svbg.Kommunens “Frie Kulturmidler”; men vi fik afslag, da vi havde en positiv egenkpital.

Foreningens kassebeholdning er juni 2019 på 11.351 kr.

Ad. 7.  Div. meddelelser

Der er blevet afholdt BUK-møder d.8.4. og 3.6. Marie H deltog som repræsentant for B&U-Teatret. Bente havde meldt afbud og orienteret om, at projektet “Stedets Ånd” med beklagelse ikke bliver til noget.

Der er indkaldt til møde i “Kulturnetværket” på Biblioteket d.21.6. Bente og Peter melder sig til at deltage, og på mødet skal det afklares hvilket formål og hvilke opgaver, dette netværk skal have i fremtiden.

Ad. 8.  Næste møde

Blev aftalt til mandag d.19.august kl. 19 på Slotsgården hos Sonja og Holger.

Ad. 9.  Evt.

FT påtog sig at tjekke SKF´s mailpostkasse løbende, og hvis der var henvendelser, der kræver opfølgning, så sørge for at svare folk og informere os andre, hvis der er behov for det.  

Ref:PØ


Referat af generalforsamlingen d. 22.januar 2018

Tilstede: Marie Hauberg, Marie Snede, Josefine Ottesen, Fin Thygesen, Jan Schønemann og Peter Ørting.

DAGSORDEN:

 1.    Valg af ordstyrer

Marie Snede valgt med applaus

 1.    Valg af referent og stemmetællere samt godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringsforslag og PØ valgt til referent og JO til stemmetæller.

 1. Formandens beretning

Marie Snede gav et hurtigt rids over hovedpunkterne i foreningens 1.aktivitetsår. Blev godkendt uden bemærkninger

 1.    Årsberetning

Da alle tilstedeværende medlemmer var velinformerede på 1.hånd om de fleste af årets hændelser, kunne vi bekræfte hinanden i, at det har været 11 meget travle, men også både oplevelses- og læringsrige måneder. Paraden d.15.september var den helt store fælles aktivitet. Tiden derefter har i særdeleshed handlet om at idéudvikle mulige projekter, fastholde dialogen med samarbejdspartnere, præcisere tankerne om vores organisations- og driftsform samt afsøge nye mulige veje og “legekammerater”.

 1. Årsregnskabet for 2017

FT gennemgik regnskabet og noterne samt besvarede et par spørgsmål i den anledning. Foreningens egenkapital ved årsskiftet er positiv, niveau 15.000 kr. og det lover godt for fremtiden. Der var ros til kassereren for veludført arbejde.

Regnskabet blev godkendt og herefter underskrevet.

 1. Indkomne forslag

Der var udarbejdet og på forhånd distribueret et forslag til ændring af en del af vedtægterne.  Det omdelte vedtægtsforslag blev gennemgået og drøftet. Der var bl.a. grundig drøftelse af vilkårene for medlemsskab; antal bestyrelsesmedlemmer; tegningsret; samarbejdsfladen til Svendborg Forsamlingshus m.m. Det gav anledning til nogle mindre præciseringer/justeringer, hvor efter vi i enighed kunne vedtage de nye vedtægter.

 

 1. Valg af bestyrelse og revisorer      

Vi konstaterede at på den stiftende generalforsamling februar 2017 var henholdsvis Marie Snede. og Fin T. er valgt til bestyrelsen for den 2-årige periode: 2017-2019.

På valg i år var derfor Marie H og PØ. De ønskede begge at stille op og blev valgt for en 2-årig periode. Som et 5.bestyrelsesmedlem (jf. de nye vedtægter) stillede Bente Brynnum. sig til rådighed og hun blev ligeledes valgt for perioden 2018-2020.

Der skulle vælges 1 suppleant for et år. Josefine Ottesen tilbød sig og blev valgt for 2018.

Vi konstaterede desuden at foreningens generalforsamlingsvalgte revisor for perioden 2017+2018 Jan Schønemann fortsætter på posten.     

 1.  Eventuelt                                            

Der var intet til dette punkt.

 

Referatet godkendt

Marie Snede Villumsen                                                                   Peter Ørting

       Dirigent                                                                                     Referent

Tak for støtten fra Fynske Bank !

støtter os bl.a. med materiel.

Vores logo er tegnet af Mai-Britt Schultz og kreeret af Graflab

Samarbejdspartnere:

sART danseteater, Peder Most Garden, 
B&U teatret, 
Svbg. Musikskole, Svbg. Bibliotek,
Svbg. Forsamlingshus.
Vor Frue Kirke.
Sangcenter Sydfyn
Oure Skolerne


Vi er støttet af:
Blomster på Strøget

Konnerup Chokolade

Svendborg Event

Lolks frugtplantage (æblemost)

Svendborg Event

 

Svendborgs byvåben

 ,


 

 

Tak for støtten fra Fynske Bank !

støtter os bl.a. med materiel.

Vores logo er tegnet af Mai-Britt Schultz og kreeret af Graflab

Samarbejdspartnere:

sART danseteater, Peder Most Garden, 
B&U teatret, 
Svbg. Musikskole, Svbg. Bibliotek,
Svbg. Forsamlingshus.
Vor Frue Kirke.
Sangcenter Sydfyn
Oure Skolerne


Vi er støttet af:
Blomster på Strøget

Konnerup Chokolade

Svendborg Event

Lolks frugtplantage (æblemost)

Svendborg Event

 

Svendborgs byvåben

 ,